จุดไฟฝันคนทำงาน หางานเชียงใหม่ ให้เหมาะกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

0 Comments
หางานเชียงใหม่

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากอดีตมากในทุก ๆ ด้าน รวมถึงวิถีชีวิตการทำงานของผู้คนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในแต่ละยุค ในช่วงเวลาปัจจุบันสังคมกำลังถูกขับเคลื่อนไปด้วยผู้คนในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า Gen Z ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เติบโตมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามลำดับ ดังนั้น การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหางานเชียงใหม่ จึงต้องการกำลังพลที่มีไฟและมีพลังแบบคนใน Gen Z มาร่วมทำงาน 

ลักษณะเฉพาะตัวของคน Gen Z  

เรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า คนรุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งนั่นเป็นคำกล่าวที่บ่งบอกตัวตนของกลุ่มคน Gen Z ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีพลังในการทำงานสูงซึ่งพลังงานเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนเพื่อกระตุ้นให้ หางานเชียงใหม่ เกิดพลังที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง และเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมการพัฒนาเทคโนโลยีลักษณะเฉพาะตัวที่จะพบได้จากคน Gen Z จึงเป็นไปในลักษณะของบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง สามารถทำงานได้หลายอย่าง สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ที่สำคัญมีความคิดที่เปิดกว้างต่อสิ่งรอบตัวเป็นอย่างมาก 

แต่ถึงจะเป็นกลุ่มคนที่มีพลังในการทำงานแต่คนทำงานในกลุ่ม Gen Z ก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ ซึ่งปัญหาที่ส่งผลให้การหางานเชียงใหม่ ทำให้คน Gen Z ทำงานไม่ค่อยยืดยาวเท่าที่ควร ได้แก่ 

  • การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่สมเหตุสมผล 
  • รูปแบบการทำงานที่เคร่งครัดไม่มีความยืดหยุ่น 
  • ภายในองค์กรไม่สนับสนุนการทำงานของคน Gen Z ตามรูปแบบที่พวกเขาต้องการ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากคนในกลุ่ม Gen Z 

แม้ว่าคนในกลุ่ม Gen Z เป็นวัยที่ต้องการการยอมรับในความสามารถของตัวเอง แต่ในสังคมการทำก็มีบุคคลหลายวัยทำงานร่วมกันอยู่ ดังนั้น พื้นที่การทำงานจึงไม่ใช่ของคนวัยไหนเพียงวัยเดียว หางานเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับสมดุลระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากที่สุด ซึ่งต้องเริ่มจากการปรับพื้นที่การทำงานให้เป็นไปตามยุคสมัย มีการให้คุณค่าในทำงานของทุกคนด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อผลงาน และมีการพัฒนาทักษะการทำงานอยู่เสมอเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและดำเนินกิจการได้อย่างดี